فروشگاه ساز رایگان فایل ، همکاری در فروش فایل | سل یو

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 27 (طرحهای مزایای بازنشستگی)

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 27 (طرحهای مزایای بازنشستگی) دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداری شماره 27 (طرحهای مزایای بازنشستگی) ، در قالب ppt و در 18 اسلاید، قابل ویرایش، شامل دامنه کاربرد، طرحهای مزایای بازنشستگی، مزایای بازنشستگی، صندوق بازنشستگی، ارزش فعلی مزایای بازنشستگی مبتنی بر اكچوئری، خالص داراییهای طرح (ارزش ویژه طرح)، اندازه گیری داراییهای طرح، حق بیمه های دریافتنی، صورتهای مالی طر

توضیحات بیشتر دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 26 (فعالیتهای کشاورزی)

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 26 (فعالیتهای کشاورزی) دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداری شماره 26 (فعالیتهای كشاورزی، در قالب ppt و در 24 اسلاید، قابل ویرایش، شامل دامنه کاربرد، تعاریف مرتبط با كشاورزی، دارایی زیستی، گروهی از داراییهای زیستی، دارایی زیستی مولد، دارایی زیستی غیر مولد، تغییرات در دارایی از طریق رشد، شناخت و اندازه گیری

توضیحات بیشتر دانلود 9,000 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 25 (گزارشگری بر حسب قسمتهای مختلف)

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 25 (گزارشگری بر حسب قسمتهای مختلف) دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداری شماره 25 (گزارشگری بر حسب قسمتهای مختلف)، در قالب ppt و در 27 اسلاید، قابل ویرایش، شامل دامنه کاربرد، قسمت تجاری، قسمت جغرافیایی، قسمت قابل گزارش، درآمد عملیاتی قسمت، هزینه عملیاتی قسمت، نتیجه عملیات قسمت، داراییهای قسمت، بدهیهای قسمت، تشخیص قسمتهای قابل گزارش، رویه های حسابداری قسمت

توضیحات بیشتر دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 24 (گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری)

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 24 (گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری) دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداری شماره 24 (گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری)، در قالب ppt و در 14 اسلاید، قابل ویرایش، شامل دامنه کاربرد، واحد تجاری در مرحله قبل از بهره برداری، مخارج واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری، درآمدها، افشا

توضیحات بیشتر دانلود 8,500 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 23 (حسابداری مشارکتهای خاص)

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 23 (حسابداری مشارکتهای خاص) دانلود پاورپوینت با موضوعاستاندارد حسابداری شماره 23 (حسابداری مشاركتهای خاص)، در قالب ppt و در 32 اسلاید، قابل ویرایش، شامل دامنه کاربرد، توافق قراردادی، انواع مشاركت خاص، عملیات تحت كنترل مشترك، داراییهای تحت كنترل مشترك، واحدهای تجاری تحت كنترل مشترك، صورتهای مالی تلفیقی شریك خاص، صورتهای مالی جداگانه شریك خاص، معاملات بین شریك خاص و مشاركت خاص

توضیحات بیشتر دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 22 (گزارشگری مالی میان دوره ای)

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 22 (گزارشگری مالی میان دوره ای) دانلود پاورپوینت با موضوعاستاندارد حسابداری شماره 22 (گزارشگری مالی میان دوره ای)، در قالب ppt و در 25 اسلاید، قابل ویرایش، شامل دامنه کاربرد، مسئولیت گزارش مالی میان دوره ای، محتوای گزارش مالی میان دوره ای، حداقل اجزای گزارش مالی میان دوره ای، شكل و محتوای صورتهای مالی میان دوره ای، دوره های زمانی صورتهای مالی میان دوره ای، رویه ها ی حسابداری، در

توضیحات بیشتر دانلود 9,500 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 21 (حسابداری اجاره ها) همراه با مثالهای تشریحی

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 21 (حسابداری اجاره ها) همراه با مثالهای تشریحی دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداری شماره 21 (حسابداری اجاره ها) همراه با مثالهای تشریحی ، در قالب ppt و در 87 اسلاید، قابل ویرایش، شامل هدف استاندارد، دامنه کاربرد، اجاره، اجاره سرمایه ای، اجاره غیر قابل فسخ، آغاز اجاره، حداقل مبالغ اجاره، ارزش منصفانه، عمر مفید، ارزش باقیمانده تضمین شده، ارزش باقیمانده تضمین نشده، سرمایه گذاری ناخالص د

توضیحات بیشتر دانلود 14,000 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 20 (حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته)

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 20 (حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته) دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداری شماره 20 (حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته)، در قالب ppt و در 42 اسلاید، قابل ویرایش، شامل دامنه کاربرد، رو ش ارزش ویژه، كاربرد روش ارزش ویژه، رو ش بهای تمام شده، نکات مربوط به كاربرد روش ارزش ویژه، سرقفلی منفی، معاملا ت درون گروهی، تاریخ گزارشگری، رویه های حسابداری، صورتهای مالی، تبدیل سر

توضیحات بیشتر دانلود 12,000 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 19 (تركیبهای تجاری)

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 19 (تركیبهای تجاری) دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداری شماره 19 (تركیبهای تجاری) ، در قالب ppt و در 27 اسلاید، قابل ویرایش، شامل دامنه کاربرد، مفهوم ترکیب تجاری، حسابداری تركیبهای تجاری، تشخیص واحد تحصیل كننده، بهای تمام شده تركیب تجاری، تخصیص بهای تمام شده تركیب تجاری، سرقفلی، استهلاک سرقفلی، خرید مرحله ای سهام

توضیحات بیشتر دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 18 (صورتهای مالی تلفیقی و سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی)

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 18 (صورتهای مالی تلفیقی و سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی) دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداری شماره 18 (صورتهای مالی تلفیقی و سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی) ، در قالب ppt و در 31 اسلاید، قابل ویرایش، شامل دامنه کاربرد، ارائه صورتهای مالی تلفیقی، شمول صورتهای مالی تلفیقی، خروج از شمول تلفیق، ضوابط تلفیق، تعدیلات تلفیق، مبلغ دفتری سرمایه گذاری، رویه های حسابداری، تاریخها و دوره های حسابداری

توضیحات بیشتر دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 17 (داراییهای نامشهود)

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 17 (داراییهای نامشهود) دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداری شماره 17 (داراییهای نامشهود) ، در قالب ppt و در 37 اسلاید، قابل ویرایش، شامل دامنه کاربرد، قابلیت تشخیص، شناخت و اندازه گیری اولیه دارایی نامشهود، مخارج مستقیم ، تحصیل از طریق تركیب تجاری، معاوضه داراییها، سرقفلی ایجاد شده در واحد تجاری، دارایی نامشهود ایجاد شده در واحد تجاری، مرحله تحقیق، مرحله توسعه،

توضیحات بیشتر دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 16 (تسعیر ارز)

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 16 (تسعیر ارز) دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداری شماره 16 (تسعیر ارز) ، در قالب ppt و در 42 اسلاید، قابل ویرایش، شامل دامنه کاربرد، جریانهای نقدی ناشی از معاملات ارزی، تعریف تسعیر، تفاوت تسعیر، واحد پول عملیاتی، رویكرد مورد نظر این استاندارد، گزارش معاملات ارزی به واحد پول عملیاتی، شناخت تفاو ت تسعیر، استثنای 1 دارایی واجد شرایط، استثنای 2 کاهش شدید

توضیحات بیشتر دانلود 12,000 تومان

دانلود مقاله نقش زن در دفاع مقدس

دانلود مقاله نقش زن در دفاع مقدس زن هم می‌تواند مسأله جهاد را به عهده بگیرد، چرا که جهاد، تنها در سنگر بودن و تیراندازی کردن نیست کمک‌های تدارکاتی پشت جبهه و متن جبهه، امور مربوط به نقشه برداری، دیده بانی و بخش‌های مهمی از جهاد به شمار می‌رود، که زنان می‌توانند آن‌ها را به عهده بگیرند

توضیحات بیشتر دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 15 (حسابداری سرمایه گذاریها)

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 15 (حسابداری سرمایه گذاریها) دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداری شماره 15 (حسابداری سرمایه گذاریها) ، در قالب ppt و در 40 اسلاید، قابل ویرایش، شامل دامنه کاربرد، هدف استاندارد، سرمایه گذاری بلندمدت، سرمایه گذاری جاری، سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار، سود سهمی (یا سهام جایزه)، حق تقدم، سرمایه گذاری در املاك، سرمایه گذاری یا موجودی، تقسیم بندی بر اساس اهداف تحصیل

توضیحات بیشتر دانلود 12,000 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 13 (حسابداری مخارج تامین مالی)

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 13 (حسابداری مخارج تامین مالی) دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداری شماره 13 (حسابداری مخارج تأمین مالی) ، در قالب ppt و در 24 اسلاید، قابل ویرایش، شامل هدف استاندارد، دامنه کاربرد، تعریف مخارج تأمین مالی، تعریف دارایی واجد شرایط، نمونه های دارایی واجد شرایط، شناخت مخارج تأمین مالی، زمان شروع احتساب مخارج تأمین مالی در بهای تمام شده دارایی، توقف احتساب مخارج تأمین مالی

توضیحات بیشتر دانلود 9,500 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 12 (افشای اطلاعات اشخاص وابسته)

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 12 (افشای اطلاعات اشخاص وابسته) دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداری شماره 12 (افشای اطلاعات اشخاص وابسته) ، در قالب ppt و در 16 اسلاید، قابل ویرایش، شامل دامنه کاربرد، تعریف شخص وابسته، معامله با شخص وابسته، خویشاوندان نزدیك، مدیران اصلی، اهمیت، دوره مالی مورد گزارش

توضیحات بیشتر دانلود 8,500 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 11 (داراییهای ثابت مشهود)

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 11 (داراییهای ثابت مشهود) دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداری شماره 11 (داراییهای ثابت مشهود)، در قالب ppt و در 34 اسلاید، قابل ویرایش، شامل هدف استاندارد، دامنه کاربرد، مشخصات دارایی، ارزش باقیمانده، ارزش اقتصادی، های جایگزینی مستهلك شده، زیان كاهش ارزش، دارایی ثابت مشهود، مبلغ بازیافتنی، اجزای بهای تمام شده، مخارجی كه در بهای تمام شده منظورنمی شود، دارایی های

توضیحات بیشتر دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 10 (حسابداری كمكهای بلاعوض دولت)

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 10 (حسابداری كمكهای بلاعوض دولت) دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداری شماره 10 (حسابداری كمكهای بلاعوض دولت) در قالب ppt و در 23 اسلاید، قابل ویرایش، شامل هدف استاندارد، دامنه کاربرد، تعریف كمكهای بلاعوض دولت، ماهیت و اهداف كمكهای بلاعوض دولت، معیارهای شناخت کمکهای بلاعوض دولت، قاعده كلی برای شناسایی كمك بلاعو، استرداد کمکهای بلاعوض دولت، كمكهای بلاعوض غیرپولی

توضیحات بیشتر دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 9 (حسابداری پیمانهای بلندمدت)

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 9 (حسابداری پیمانهای بلندمدت) دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداری شماره 9 (حسابداری پیمانهای بلندمدت) در قالب ppt و در 33 اسلاید، قابل ویرایش، شامل دامنه کاربرد، تعریف پیمان بلندمدت، پیمان مقطوع، پیمان امانی (پیمان با حق الزحمه مبتنی بر مخارج )، پیش دریافت پیمان، تجزیه و تركیب پیمانها، درآمد پیمان، مخارج پیمان، مخارج مستقیم، مخارج تحمل شده قبل از انعقاد پیمان، شناخت

توضیحات بیشتر دانلود 10,000 تومان

دانلود تحقیق نقش ارتش در دفاع مقدس

دانلود تحقیق نقش ارتش در دفاع مقدس با تشریک مساعی فرماندهان ارتش وسپاه طرح‌های دوازده‌گانه کربلا‌ تهیه و به تصویب شورای عالی دفاع رسید، پیوستگی طرح‌های قید شده و آینده‌نگری موجود در آنها سبب شد تا نیروهای رزمنده اسلا‌م در کمتر از ۸ ماه پس از عملیات ثامن‌الا‌ئمه(ع) موفق شدند با عملیات‌های طریق‌القدس، فتح‌المبین، بیت‌المقدس، کربلا‌ی ۱ و ۲ و ۳ نیروهای عراقی را از بیشتر مناطق اشغالی بی

توضیحات بیشتر دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 8 (موجودی مواد و کالا )

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 8 (موجودی مواد و کالا ) دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداری شماره 8 (موجودی مواد و کالا ) در قالب ppt و در 32 اسلاید، قابل ویرایش، شامل هدف استاندارد، روشها و سیستمها حسابداری موجودی مواد و کالا، دامنه کاربرد، بهای تمام شده موجودی مواد و كالا، سایرمخارج، مخارج تبدیل، ظرفیت تولید، محصولات مشترك و محصول اصلی و فرعی

توضیحات بیشتر دانلود 10,000 تومان